Osoby zadłużone, które nie są w stanie terminowo regulować należności, liczyć muszą się z poważnymi konsekwencjami takimi, jak chociażby egzekucja komornicza. Jak wygląda taka procedura?

Jak egzekwuje się spłatę należności?

Warto zdawać sobie sprawę z faktu, iż do rzeczywistej kary grzywny dojść może wyłącznie w szczególnych okolicznościach i jedynie na końcowym etapie ściągania wierzytelności. W pierwszej kolejności muszą nastąpić: działania upominawcze, wezwania do zapłaty oraz postępowanie sądowe. Ostateczny środek zmierzający do oddania należności wierzycielowi stanowi egzekucja komornicza.

Za co komornik może nałożyć grzywnę?

Kara nie może zostać nałożona za samo niespłacanie pożyczki, lecz za czynności podejmowane przez dłużnika, które są niezgodne z prawem i utrudniają postępowanie organów Państwowych. Należy tu wspomnieć także o tym, że musi być to działanie celowe albo umyślnie zaniechane. Komornik, na podstawie art. 762 Kodeksu Postępowania Cywilnego, może nałożyć grzywnę za:

  •         Odmowę udzielenia informacji. Dłużnik ma obowiązek udzielenia wszystkich informacji, jakie są niezbędne do przeprowadzenia egzekucji. Identyczny obowiązek dotyczy również organów państwowych czy spółdzielni mieszkaniowych.
  •         Niepoinformowanie o zmianie miejsca zamieszkania. Dłużnik, który podlega egzekucji ma obowiązek zawiadomić o tym komornika w przeciągu 7 dni.
  •         Podanie informacji niezgodnej z prawdą.
  •         Niedopełnienie obowiązków przez pracodawcę dłużnika. Pracodawca jest zobowiązany w ciągu 7 dni od zajęcia wynagrodzenia do zawiadomienia komornika o tym, jaka jest wysokość zarobków dłużnika i w jakich terminach będzie dokonywane potrącenie. W przeciwnym wypadku, nałożona może zostać nawet dwukrotność grzywny, a pracodawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej za szkodę.
  •         Przeszkadzanie w wykonywaniu czynności komorniczych.

W przypadku odmowy udzielenia informacji albo podania informacji fałszywej, komornik może ukarać osobę odpowiedzialną grzywną w wysokości sięgającej 2000 złotych. Za przeszkadzanie w czynnościach komorniczych grozi z kolegi kara w wysokości do 1000 złotych.

Możliwość zaskarżenia grzywny komorniczej

Skarga na ukaranie grzywną przez komornika może zostać rozpatrzona przez sąd przy współudziale prokuratora, który ma obowiązek stwierdzić czy nie naruszył on przepisów pociągających go do odpowiedzialności karnej. Skarga na komornika winna zostać wniesiona do odpowiedniego sądu w ciągu 7 dni od daty ukarania albo dnia, w którym dowiedział się on o ukaraniu. W piśmie należy zawrzeć wszystkie niezbędne informacje na temat sprawy takie, jak zaskarżana czynność, strony postępowania, wysokość grzywny oraz argumentacja. Ostatni z elementów musi być zgodny z rzeczywistością i powoływać się na brak podstaw do nałożenia grzywny albo przyczyny niezależne od osoby ukaranej, lecz uniemożliwiające jej wykonanie swoich obowiązków.

zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *